Centre mèdic

El centre mèdic de la Fundació Summae és una organització sanitària dedicada a l'atenció integral de nens i adults afectats d'un trastorn del desenvolupament, d'un trastorn neuropsíquic o d'una discapacitat derivada d'una afectació neurològica i/o psíquica d'adquisició precoç.

El formen un equip de professionals titulats i adherits als corresponents col.legis professionals. La tasca assistencial es desenvolupa des d'un model d'atenció multidisciplinar i interdisciplinar en els camps del diagnòstic, del tractament, de l'habilitació i de la rehabilitació.

L'activitat mèdico-terapèutica es realitza en el context de la medicina basada en l'evidència científica i, alhora, es dóna especial rellevància a la comprensió i al tracte de la situació vivencial i emocional de la persona.

En aquest marc, es considera de molta importància la participació de la família o dels cuidadors per a tal de poder modificar, si és necessari, la quotidianitat de la llar i, a la vegada, resoldre els dubtes i orientar en les necessitats del nen respecte el trastorn que l'afecta.

La tasca habilitadora-rehabilitadora es complementa amb l'assessorament a altres professionals com educadors, terapeutes, monitors o cuidadors.

Fundació Summae · Carrencà, 8, baixos  · 08017 Barcelona · Tel. 93 180 48 39
Temps d'execucio: 1.705 s.
Memoria pic: 9687.27 KB
Memoria usada: 9054.3 KB