Accesibilidad

L'Fundació Privada Summae ofereix el seu web amb un disseny accessible amb l'objectiu de garantir l''accés als continguts al major nombre possible de persones, tenint en compte col·lectius amb discapacitats i col·lectius amb diferents entorns tecnològics o d'accés.

S'han tingut en compte les Pautes d'accessibilitat establertes pel grup de treball WAI (Web Access Initiative) que pertany al W3C (World Wide Web Consortium). En concret, aquest web s'adapta a les pautes del Web Content Accessibility Guidelines 1.0, nivell doble A, les quals van subjectes a altres estàndards i consideracions que es descriuen a continuació:

Estàndards i compatibilitat

Totes les pàgines del web compleixen les recomanacions XHTML 1.0 del W3C o HTML 4.01 segons el cas. En tots els casos s'han seguit els criteris de marcat semàntic i estructurat per separar l'estructura de la presentació dels continguts.

La presentació dels continguts de les pàgines web s'ha desenvolupat complint les recomanacions CSS 2 del W3C.

Aquests estàndards garanteixen l'accés a la informació del web a través de qualsevol dispositiu de navegació que segueixi els estàndards i recomanacions del W3C.

Si sorgí­s algun problema en l'accés als continguts o se'ns vol comunicar qualsevol suggeriment, se'ns pot fer arribar a través del formulari de contacte del propi web.

Fudació Summae · Carrencà, 8, baixos  · 08017 Barcelona · Tel. 93 180 48 39
Temps d'execucio: 1.093 s.
Memoria pic: 9111.98 KB
Memoria usada: 8481.41 KB